För en hållbar framtid

Inom Finja Prefab har vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspek­ter. Finja Prefab arbetar kontinuerligt med målet att all tillverkning ska bli fossilfri. Hållbarhetsrapporten hanterar vårt fortlöpande miljöarbete, men även vår roll som arbetsgivare och stomentreprenör.  

Under 2019 kunde vi som första stomentreprenör erbjuda klimatpositiva betongstommar. Vi har en tydlig färdplan för att visa att våra stommar är ett klimatsmart val. Vi ska minska vårt koldioxid-avtryck med 50% på 3 år och har redan kommit en bra bit på väg under 2019. Vi har bland annat kraftigt reducerat våra koldioxidutsläpp från armering och bindemedel. Läs mer om våra klimatpositiva betongstommar

Nedan finner du en sammanfattning av hållbarhetsrapporten 2019. 

 

Hållbarhet

Inom Finja har vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vi följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact. Vi stödjer oss på Agenda 2030 och ett urval av de 17 Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) när vi tar fram våra interna hållbarhetsmål.

Miljö & kvalitet 

Vi arbetar kontinuerligt med att minimera de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet, våra produkter och tjänster. Tre fabriker är idag helt fria från fossila bränslen för uppvärmning. Vid fem fabriker använder vi biodiesel för att driva truckar och fordon. Läs mer om vårt miljöarbete.

Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi (CE) är ett prioriterat fokusområde. Vi återanvänder spill och restmaterial direkt i våra processer, till exempel armeringsspill och processvatten. Vi optimerar också cementmängden i våra produkter och använder miljömässigt bättre alternativ, till exempel flygaska eller slagg. Läs mer om vårt arbete med cirkulär ekonomi.

Livscykelperspektiv 

Finja Prefab är certifierade enligt den uppdaterade standarden ISO 14001:2015 som ställer tydliga krav på hur vi arbetar med produktens hela livscykel. Vi har tagit fram EPD:er (Environmental Product Declaration) för våra produkter. Dessa visar produkternas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Läs mer om våra EPD:er. 

Medarbetare och säkerhet

Finja Prefab vill vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar systematiskt för en bra och säker arbetsmiljö och för likabehandling, jämställdhet och mångfald. Våra medarbetare är det viktigaste vi har och deras välbefinnande på arbetsplatsen är vårt ansvar som arbetsgivare. Finja Prefabs arbetsmiljöarbete har därför högsta prioritet. Säkerhet går alltid först! Läs mer om vårt säkerhetsarbete. 

Ansvar i samhället

Vi arbetar efter FN:s barnkonvention och konventionen om mänskliga rättigheter som har fokus på jämställdhet och mångfald och som bl.a. innebär rättvisa arbetsförhållanden, föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt. Finja följer, via information hos regeringskansliet, de internationella sanktioner som utfärdats av FN och EU. Vi följer även riktlinjerna i FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner. Läs mer om sponsring.